Правни лица | Сметки | Денарска сметка

Денарска сметка

Денарската сметка е основна трансакциска сметка со помош на која може да ги вршите сите платежни трансакции во земјата.

За кого е наменета?

Денарската сметка е наменета за сите правни лица: приватни нефинансиски друштва, јавни нефинансиски друштва, финансиски друштва, самостојни извршители на дејност и непрофитни институции за извршување на платниот промет во земјата.

Предности на денарската сметка

 • Едноставно и брзо отварање на една или повеќе трансакциски сметки без надоместок
 • Сигурно, квалитетно, ефикасно и брзо извршување на Вашите налози за плаќање
 • Тајност на податоците за Вашата сметка
 • Изработка на сите видови потврди по Ваше барање
 • Можност за користење на електронско банкарство за правни лица НЛБ Проклик, 24 часа на ден, 7 дена во неделата со пониски трошоци

Што е потребно за да отворите денарска трансакциска сметка?

Документација која треба Вие да ја обезбедите

За отварање на редовна сметка:
 • Решение за упис во Трговскиот регистар односно во регистерот на надлежен орган на РМ -Централен регистар или Акт од надлежен орган за основање, ако учесникот не е запишан во регистар или Извод од Законот ако учесникот е основан согласно закон, со дата на денот на отварање на сметката (копија, а оригинал на увид)*
 • ЗП образец - заверени потписи на лица овластени за застапување (оригинал или копија заверена кај нотар)*
 • Копија од важечки документи за идентификација (лични карти или пасош) на управителот/те (овластено/ни лице/а за застапување), потписниците на сметката, доносителите на готовински налози и крајниот сопственик/ци (ако се физички лица)

  (*)За отварање втора или наредна сметка овие документи не се поднесуваат.

За отварање на сметка во стечај или ликвидација:
 • Решение од надлежен суд за отварање на стечајна/ликвидациона постапка , ако за сметката е отворена стечајна постапка, (презентиран во оригинал или копија заверена на нотар)

За отварање на сметка која се пренесува од Министерството за финансии - Управа за јавни приходи:
 • Доказ дека сметката е пренесена од Министерството за финансии-Управа за јавни приходи или Потврда од УЈП-Агенцијата за блокирани сметки за измирени обврски (за правни лица основани пред 01.01.2006)
 • Изјава за прифаќање и реализација на акцептните налози издадени заклучно со 30 јуни 2001 година на товар на имателот на сметката

Документација која ја добивате од Банката