Правни лица | НЛБ Проклик | НЛБ Проклик – Платен промет во земјата

НЛБ Проклик – Платен промет во земјата

Основни информации

НЛБ Проклик – платен промет во земјата е наменет за сите правни лица во денарскиот платен промет кои имаат склучено договор и поседуваат трансакциска сметка во НЛБ Тутунска банка.

Што Ви овозможува НЛБ Проклик – електронското банкарство за платен промет во земјата?

  • Преглед на состојбата на Вашите денарски сметки.
  • Превземање на изводи и архива на минати изводи.
  • Безготовински налози за плаќање (ПП30, ПП50 и ПП53).
  • Можност за плаќање на налози со иден датум.
  • Можност за продолжено време зе доставување на налози.
  • Можност за дефинирање на различни привилегии за секој поединечен корисник.
  • Можност за колективен потпис.