Kредит обезбеден со 100% депозит

Зачувајте ја својата заштеда, а сепак реализирајте ги своите желби и потреби!

 

 

 

Максимален износ

97% од депонираниот депозит (за депозит во МКД и EUR)

90% од депонираниот депозит (за депозит во USD, CHF и останати валути)

Рок на отплата

1. Со ануитетска отплата:
До 20 години по желба на клиентот

2. За револвинг кредити:
До 12 месеци од датумот на склучување на договорот

Грејс период 

До 12 месеци (за ануитетска отплата)

Годишна каматна стапка

2,0% фиксна каматна маргина над износот на каматна стапка на

депозитот на годишно ниво за кредити до 2.150.000 МКД / 35.000 ЕУР

(СВТ* 2,02% за кредит во МКД; СВТ* 2,02% за кредит во ЕУР)

 

1,5% фиксна каматна маргина над износот на каматна стапка на депозитот

на годишно ниво за кредити над 2.150.000 МКД / 35.000 ЕУР (СВТ** 1,51%)

Обезбедување

Денарски депозит / Девизен депозит

* 2,03% СВТ за износ на кредит од 35.000 ЕУР, каматна маргина 2%, рок на отплата 240 месеци, манипулативен трошок 0 МКД

**1,51% СВТ за износ на кредит од 100.000 ЕУР, каматна маргина 1,5%, рок на отплата 240 месеци, манипулативен трошок 0 МКД

* 2,02% СВТ за износ на кредит од 2.150.000 МКД, каматна маргина 2%, рок на отплата 240 месеци, манипулативен трошок 0 МКД

**1,51% СВТ за износ на кредит од 6.000.000 МКД, каматна маргина 1,5%, рок на отплата 240 месеци, манипулативен трошок 0 МКД

***Врз висината на годишната стапка на вкупните трошоци (СВТ), влијае рокот на враќање на кредитот, износот на кредитот, надоместокот за одобрување и администрирање на кредитот (манипулативен трошок), надоместокот за аплицирање и обработка (трошок за апликација) и висината на договорната каматна стапка.

Трошоци

  • Манипулативен трошок: 

1. Со ануитетска отплата: 
3.000 МКД фиксна провизија 

2. За револвинг кредити:
3.000 МКД фиксна провизија 
100,00 МКД при секоја поединечна исплата на средства

  • Без трошоци за предвремена отплата