НЛБ Постепено штедење

НЛБ Постепеното штедење е тип на штедење кое преку редовни месечни уплати Ви овоможува да го заштедите посакуваниот износ.

Карактеристики

 • Валута: МКД / ЕУР
 • Рок на орочување: 
  • 5 години (со можност да го разрочите депозитот по истекот на првата година)
  • 1 година
  • 6 месеци 
 • Минимален влог: 1.000 МКД / 15 ЕУР
 • Каматни стапки: основна каматна стапка за депозити во МКД + фиксен додаток /  основна фиксна каматна стапка за депозити во ЕУР + фиксен додаток. Фиксен додаток се добива за редовни месечни уплати
 • Припис на камата: еднаш годишно кај рок на орочување 5 години / на крај на периодот на орочување кај 1 година и 6 месеци
 • Склучување на договор: во сите експозитури на НЛБ Банка
 • Документ за идентификација: лична карта или пасош 
 • Можност за менување на износот на месечниот влог по желба

Каматни стапки

Долгорочно постепено штедење

 

ВалутаРочностОсновна каматна стапкаФиксен додаток
1-ва год. 2-ра год. 3-та год. 4-та год. 5-та год.
МКД 60 месеци 1,00% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50%
ЕУР 60 месеци 0,40% 0,40% 0,50% 0,60% 0,80% 1,00%

 

Краткорочно постепено штедење

 

ВалутаРочностОсновна каматна стапкаФиксен додаток
МКД 12 месеци 1,20% 0,20%
ЕУР 12 месеци 0,20% 0,20%
МКД 6 месеци 0,40% 0,20%
ЕУР 6 месеци 0,05% 0,20%

* Каматните стапки се со важност од 10.07.2017 година.

**Каматните стапки се на годишно ниво и се променливи за депозитите во МКД согласно Одлуката за каматни стапки на НЛБ Банка АД Скопје. Кај депозитите во девизи,основните каматните стапки се фиксни.

Преглед на каматни стапки за сите депозити на физички лица