НЛБ Депозит на 25 месеци

НЛБ Депозитот на 25 месеци е наменет за сите клиенти на Банката. За клиентите кои примаат плата / пензија во НЛБ Банка и за корисниците на Лично банкарство, каматните стапки се повисоки.

Карактеристики

  • Валута: МКД и ЕУР
  • Рок на орочување: 25 месеци
  • Минимален влог: 15.000 МКД или 250 ЕУР
  • Каматна стапка: променлива за депозити во МКД и фиксна за депозити во ЕУР
  • Припис на камата: месечно или рочно
  • Склучување на договор: во сите експозитури на НЛБ Банка
  • Предвремено раскнижување на штедењето: се пресметува камата по видување
  • Документ за идентификација: лична карта или пасош

Каматни стапки

ВалутаРок на орочување

Каматна стапка за приматели на

плата/пензија и корисници на Лично

банкарство

Каматна стапка за неприматели на

плата/пензија и корисници на Лично

банкарство

МКД 25 месеци 2,70% 2,30%
ЕУР 25 месеци 0,90% /

* Каматните стапки се со важност од 10.07.2017 година.

**Каматните стапки се на годишно ниво и се променливи за депозитите во МКД согласно Одлуката за каматни стапки на НЛБ Банка АД Скопје. Кај депозитите во девизи со рочност до 36 месеци каматните стапки се фиксни.

Преглед на каматни стапки за сите депозити на физички лица