Хартии од вредност

 

 

НЛБ Банка Ви овозможува брзо и едноставно да купите или продадете акции или обврзници.
Отварање и водење на сметки, грижа за портфолија на чување на хартии од вредност и инвестициски и пензиски фондови.
НЛБ Банка активно учествува на аукциите на државни хартии од вредност како овластен учесник, во свое име, а за сметка на индиректни учесници на организираните аукции.
Советување во врска со можностите за инвестирање на пазарите на капитал со средствата на клиентот.
Советување во врска со капитални поврзувања и слични корпоративни активности и финансирање преку издавање на акции и обврзници.