Факторинг
(откуп на побарувања)

Откуп на побарувања од  бонитетни фирми
реални и неотповикливи побарувања
кои произлегуваат од успешни зделки.

Валута

МКД

Максимален износ

До 15.000.000 МКД износ на поединечна фактура

Каматна стапка

За домашни компании без право на регрес

1,5% од износот на фактурата за фактури со валута до 30 дена
2,5% од износот на фактурата за фактури со валута до 60 дена
4,5% од износот на фактурата за фактури со валута до 90 дена
6,5% од износот на фактурата за фактури со валута до 180 дена

За домашни компании со право на регрес
1% од износот на фактурата за фактури со валута до 30 дена
2% од износот на фактурата за фактури со валута до 60 дена
4% од износот на фактурата за фактури со валута до 90 дена
6% од износот на фактурата за фактури со валута до 180 дена

Рок на отплата

До 6 месеци (рочноста ќе биде усогласена со достасувањето на фактурите, но не подолга од 6 месеци).

Манипулативен трошок

0,1% еднократно, минимум 6.000 МКД

Обезбедување

Согласно прирачникот за обезбедување на Банката

Потребни документи за одобрување на изложеност  

Сметководствена документација од инволвираните страни и фактури кои ќе бидат предмет на откуп