Сметки

За лесно и безбедно раководење со Вашите финасии.      

 

Денарската сметка е основна трансакциска сметка со помош на која може да ги вршите сите платежни трансакции во земјата.
Девизната сметка е трансакциска сметка со помош на која може да ги вршите сите платежни трансакции со странство.
Трајни налози за навремено плаќање на Вашите доспеани побарувања без потреба од посета на експозитура