Сметки

За лесно и безбедно раководење со Вашите финасии.      

 

Денарската сметка е основна трансакциска сметка со помош на која може да ги вршите сите платежни трансакции во земјата.
Девизната сметка е трансакциска сметка со помош на која може да ги вршите сите платежни трансакции со странство.
Законот ќе се применува од 1.1.2023 година
Трајни налози за навремено плаќање на Вашите доспеани побарувања без потреба од посета на експозитура