Платен промет со странство

Широка мрежа на кореспондентски релации со над 900 банки низ Светот.

Основни информации

  • За да извршите плаќање во странство потребно е да имате отворено девизна трансакциска сметка
  • Извршувањето на налозите е согласно термински план на банката
  • Провизии и трошоци: 0,3% од износот на средствата кој треба да се плати, или минимум 500 МКД + 300 МКД за SWIFT трошоци
  • Плаќањата во странство можете да ги извршите во сите експозитури на НЛБ Банка

Основни информации

  • За да примите средства од странство потребно е да имате отворено девизна трансакциска сметка
  • Во рок од пет дена од приемот на известувањето за приливот потребно е да ги доставите потребните документи за распределба на приливот
  • Провизии и трошоци: 0,12% од износот на приливот или минимум 500 МКД
  • Распределба на приливите од странство можете да извршите лично во сите експозитури на НЛБ Банка, како преку НЛБ Проклик електронско банкарство за правни лица.

Листа на кореспондентски банки

 Коресподентски банки 

Плаќањата на учесниците во девизниот платен промет преку НЛБ Тутунска банка се одвива по следниов термински план:
Прием на девизни налози кои се извршуваат ист работен ден од 8.00 часот до 14.00 часот
Прием на девизни налози кои се извршуваат нареден работен ден Од 14.00 часот до крајот на работното време на експозитурата