Пакет 30

За основни, обртни или трајни обртни средства

Услов

Користење на 3 кредитни продукти во пакетот

(долгорочен кредит, краткорочен кредит и Оverdraft)

 

Максимална изложеност на клиент во рамки на пакетот до 15% од годишните приходи

Максимален износ

До 1.845.000 МКД или 30.000 ЕУР

Годишни каматни стапки

5,70% + 6 месечен ЕУРИБОР, притоа доколку ЕУРИБОР стапката има вредност под нула истата ќе се смета дека изнесува нула за долгорочен кредит 

6,60% фиксна каматна стапка за краткорочен кредит

7,60% фиксна годишна каматна стапка за Overdraft

Рок на отплата

до 36 месеци за долгорочен кредит

до 360 дена за краткорочен кредит

до 360 дена со годишна обнова за Overdraft

Провизија за водење на кредитот

0,25% годишно, на преостанатиот износ на кредитот за долгорочен кредит

Манипулативен трошок

0,50 % еднократно, минимум 3.000 МКД

Провизија за предвремено

затворање на кредитот

Без провизија за предвремена отплата на кредитот

 

3,00% еднократно на преостанатиот износ од кредитната изложенот само во случај кога
предвременото раскинување на договорот има за цел префрлување на изложеностите во друга банка за долгорочен кредит

Обезбедување

Меница во форма на нотарски акт

Потребни документи 

  • Тековна состојба
  • Официјални финансиски извештаи за последните 3 години
  • Финансиски извештај со пресек
  • Валидни документи за проценка на обезбедувањето
  • Документација согласно намената на кредитот