Картички

Mastercard Business картичките можат да ги користат повеќе вработени за различни цели, како за подмирување на секојдневни службени трошоци, така и за деловни патувања во земјата и во странство
Бизнис картичка со можност за месечна отплата од минимум 10% од вкупните обврски на крајот на месецот.
Картичка која можат да ја користат повеќе вработени за различни цели, како за подмирување на секојдневни службени трошоци, така и за деловни патувања.