Картички

Бизнис картичка директно поврзана со трансакциската сметка на правно лице.
Бизнис картичка со можност за плаќање на обврските на рати или во целост.
Бизнис картичка со можност за месечна отплата од минимум 10% од вкупните обврски на крајот на месецот.
Картичка која можат да ја користат повеќе вработени за различни цели, како за подмирување на секојдневни службени трошоци, така и за деловни патувања.