Банка чувар на имот 

Основни информации

НЛБ Банка ја извршува функцијата на Банка чувар на имот на  еден задолжителен и еден доброволен пензиски фонд.


Банката располага со стручен кадар за квалитетно извршување на активностите поврзани со давање на услуги на Банка чувар на пензиски фондови:

 • сигурност и транспарентност во чувањето на средствата на фондовите
 • запазувањето на законската регулатива во работењето на фондовите
 • порамнување на трансакциите поврзани со инвестирањето на фондовите во земјата и во странство
 • извршување на налози на Фондовите кои се во согласност со законските прописи, статутот и проспектот на фондовите
 • извршување на корпоративни активности
 • наплата на дивиденда, камата или друг вид на приход од хартии од вредност во кои фондовите имаат вложено

Зошто НЛБ Банка?

 • Обучен професионален кадар
 • Висок степен на квалитет при работењето
 • Ориентираност кон клиентите
 • Постојано следење на промените во регулативата поврзана со старателските услуги
 • Посветеност кон постојан развој на старателските услуги
 • Стабилност и сигурност на Банката, која се гарантира со структурата на акционерите и реномето на НЛБ д.д. Љубљана која е наш стратешки партнер 

Повеќе информации:

НЛБ Банка АД Скопје
Служба за старателство над хартии од вредност
Тел: +389 2 5100 848
+389 2 5100 883
+389 2 5100 869
Фах: +389 2 3212 942
E-mail: custody@nlb.mk

Основни информации

НЛБ Банка ја извршува функцијата на Депозитарна банка за три отворени инвестициски фондови.

Банката располага со стручен кадар за квалитетно извршување на активностите поврзани со давање на услуги на депозитарна Банка на инвестициски фондови:

 • Сигурност и транспарентност во вреднувањето и чувањето на средствата на сопствениците на удели
 • Запазувањето на законската регулатива во работењето на фондовите
 • Чување на имотот на фондот, односно на сопствениците на удели
 • Порамнување на трансакциите поврзани со инвестирањето на фондовите во земјата и во странство
 • Извршување на налози на Фондовите кои се во согласност со законските прописи, статутот и проспектот на фондовите • Извршување на корпоративни активности
 • Наплата на дивиденда, камата или друг вид на приход од хартии од вредност во кои фондовите имаат вложено

Зошто НЛБ Банка?

 • Обучен професионален кадар
 • Висок степен на квалитет при работењето
 • Ориентираност кон клиентите
 • Постојано следење на промените во регулативата поврзана со старателските услуги
 • Посветеност кон постојан развој на старателските услуги
 • Стабилност и сигурност на Банката, која се гарантира со структурата на акционерите и реномето на НЛБ д.д. Љубљана која е наш стратешки партнер

Повеќе информации:

НЛБ Банка АД Скопје
Служба за старателство над хартии од вредност
Тел: +389 2 5100 848 
         +389 2 5100 883 
         +389 2 5100 869
Фах: +389 2 3212 942
E-mail: custody@nlb.mk