НЛБ Проклик

Зголемете ја ефикасноста на работењето на Вашата компанија и рационално трошете го Вашето време и средства со НЛБ Проклик - Електронско банкарство за правни лица!

  

НЛБ Проклик - Електронското банкарство за правни лица овозможува брзо, едноставно и сигурно извршување на сите банкарски работи преку било кој компјутер приклучен на интернет, без потреба да доаѓате во Банка.Со НЛБ Проклик можете да вршите разни плаќања и да имате постојан увид на состојбата и движењата на Вашите сметки. НЛБ Проклик преку технологии со високи безбедносни стандарди и дигитални сертификати овозможува сигурен и безбеден пристап и располагање со средствата на Вашите денарски и девизни сметки.  

 Ве информираме дека е воведена нова платформа на НЛБ Проклик  со нов дизајн и нови функционалности. Новата платформа Ви ја овоможува услугата  Е-кредити (преглед на кредитите и директно плаќање на обврските), можноста за персонализирање на изгледот и прилагодување на начинот на работење, како и комуникациската платформа преку која можете да остварувате директна комуникација со Банката во било кое време и да добивате известувања за новитетите и персонализираните понуди од Банката.

Преку новата верзија на НЛБ Проклик електронското банкарство можете да ја активирате и новата апликација НЛБ мПроклик за мобилно банкарство за правни лица.

Основни информации

НЛБ Проклик – Електронското банкарство за платен промет во земјата Ви овозможува: 

 • Преглед на состојбата на Вашите денарски сметки
 • Преглед на прометот на ПОС терминалите
 • Преглед и состојба на прометот на Вашите бизнис картички
 • Преземање на изводи и архива на минати изводи
 • Безготовински налози за плаќање (ПП30, ПП50 и ПП53)
 • Можност за плаќање на налози со иден датум
 • Можност за дефинирање на различни привилегии за секој поединечен корисник
 • Можност за колективен потпис
 • Можност за персонализирање на изгледот и прилагодување на начинот на работење 
 • Комуникациска платформа со Банката преку која добивате директни известувања
 • Промена на лимит на Вашите картички за подигнување готовина на банкомат, плаќања во продажната мрежа на ПОС терминал и интернет плаќања, за Ваша поголема сигурност и флексибилност при користење на НЛБ Бизнис картичките

 

 

Трошоци и провизии

Трошоците и провизиите за платен промет за налозите извршени преку НЛБ Проклик - Електронското банкарство се од 50% до 70% поевтини отколку за хартиени налози извршени во експозитура.
 

ТАРИФНИК ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ПЛАЌАЊЕ
Вид на налог Хартиени налози Електронски налози 
За налози извршени преку МИПС 290 МКД 120 МКД
За налози пратени преку клиринг-КИБС 52 МКД 24 МКД
За налози преку интерен клиринг 37 МКД 11 МКД
За трансакции на правни лица за исплата на плата Интерни
КИБС
7 МКД 4 МКД
14 МКД

 

ТАРИФНИК ЗА WEB ПОРАКИ
Вид на порака Поединечна цена
Извод / Состојба Бесплатно
Налог за плаќање 5 МКД

 

ТАРИФНИК ЗА ДОСТАВА                      

НА СМС ПОРАКИ
(доколку не е вклучена во пакетот)

5 МКД по доставена информација

 

ТАРИФНИК ЗА E-MAIL ПОРАКА

(доколку не е вклучена во пакетот)

5 МКД по доставена информација
 

Основни информации

НЛБ Проклик – електронското банкарство за платен промет со странство Ви овозможува: 

 • Преглед на состојбата и прометот Башата девизна сметка
 • Преземање на изводи и архива на минати изводи
 • Преземање на известување за приливи и нивни распоред
 • Плаќање со дознака 1450
 • Купување / продавање на девизи
 • Повлекување на SWIFT пораки
 • Можност за колективен потпис
 • Можност за дефинирање различни привилегии за секој поединечен корисник
 • Можност за персонализирање на изгледот и прилагодување на начинот на работење 
 • Комуникациска платформа со Банката преку која добивате директни известувања

Што е потребно?

 • Да поседувате девизна сметка во НЛБ Банка АД Скопје
 • Пријава за НЛБ Проклик - Електронското банкарство за платен промет со странство и Договор за електронско банкарство

Трошоци и провизии

За користењето на услугите на НЛБ Проклик – платен промет со странство не се наплаќа месечна претплата, а провизиите за услугите на платниот промет со странство се во согласност со Одлуката за Тарифи и надоместоци на НЛБ Банка АД Скопје.

 

НЛБ Проклик веб сервисот овозможува истовремено работење и со денарската и со девизната сметка

Пакет понуди

 

НЛБ Банка зависно од Вашите потреби нуди различни типови на пакети за Електронско банкарство за правни лица.
Пакет понудите ги вклучуваат услугите НЛБ Проклик - електронско банкарство и НЛБ мПроклик - мобилно банкарство.

 

ПакетSMSE-mailНалози за плаќање
вклучени во пакетот
Цена / месечно
Проклик еmail / Изводи / 99 МКД
/ 150 / 499 МКД
Проклик инфо / / / 0 мкд / 100 мкд**
Проклик мини поединечно поединечно поединечно 199 МКД
Проклик макси поединечно поединечно 100 699 МКД
Проклик 200 20 100 200 899 МКД
Проклик 500 50 200 500 1.700 МКД
Проклик 1000 200 300 1000 3.600 МКД
Проклик 2000 200 300 2000 7.100 МКД
Проклик 5000 200 300 5000 17.600 МКД
Проклик 10000 200 300 10000 35.100 МКД

*За наведениот број на налози вклучени во пакетот се наплаќа само провизија за платен промет за електронски налози преку НЛБ Проклик, без трошоци за електронско банкарство. За извршените налози, кои го надминуваат бројот наведен во пакетот, покрај провизија за платен промет, се наплаќа и трошок за електронско банкарство во износ од 5 МКД по налог. СМС и е-mail пораките кои го надминуваат бројот наведен во пакетот се наплаќаат по 5 МКД поединечно.

 **Пакетот Проклик Инфо е бесплатен за користење на НЛБ Проклик услугата. Со активација на мобилната услуга НЛБ мПроклик, овој пакет е бесплатен (без надоместок од 100 мкд месечно) со користење на Основен Бизнис Пакет за трансакциска сметка во НЛБ Банка.

  

Потребни документи

Пријава за користење на НЛБ Проклик