НЛБ Кеш центар

За сите фирми, претпријатија, институции и деловни банки кои работат со готовина.

Карактеристики

НЛБ Кеш центар е услуга која за корисниците обезбедува целосно ослободување од грижата за транспорт на готовината и уплата на истата на сметка во Банката.

 

НЛБ Кеш центарот за правни лица ги врши следните услуги:

  • Превземање на дневен пазар од просториите на правните лица и транспорт на истиот до НЛБ Банка
  • Уплата на дневниот пазар на трансакциска сметка на правното лице во НЛБ Банка

 

НЛБ Кеш центарот за деловни банки ги врши следните услуги:

  • Продавање / купување и транспорт на готовина во денари
  • Превземање и транспорт на  готовина во странска валута на сметки во странски банки
  • Транспорт на готовина во домашна и странска валута меѓу филијали
  • Опслужување на АТМ-и