Основни податоци

НЛБ Банка АД Скопје

Седиште: ул. Мајка Тереза бр.1, Општина Центар, 1000 Скопје
Матичен број: 4664531
Даночен број: 4030993191133
Број на сметка на НЛБ Банка АД Скопје 210046645310119
Телефон: +389 2 15 600
Факс: +389 2 3105 681
E-mail:  kabinetuprava@nlb.mk
SWIFT: TUTNMK22
IBAN: MK07210300000285724
TLX: 51715
Работно време на дирекцијата: Од 08:00 до 16:00 часот

Организациона шема на Банката

Извештај и податоци за Банката

Кодекс за корпоративно управување

Кодекс за однесување во НЛБ Групацијата 

Колективен договор

Статут на НЛБ Банка

Решение - НБРМ на НЛБ Банка за вршење дополнителни финансиски активности

Полугодишни податоци 30.6.2022